تلفن : 03536239701

توجهکارجویان گرامی

فرصت های شغلی ثبت شده در این قسمت توسط واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ثبت شده است و هئیت مدیره شهرک هیچ نظارت و تعهدی در قبال آگهی های درج شده ندارد